ipst logo small

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”
30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาและ mini-workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จุดตัดหรือรอยต่อ” “เด็ก LD และสมาธิสั้น เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างไร” “เด็กปฐมวัยเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างไร” และการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษา