เชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”
30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี