วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเสวนา “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จุดตัดหรือรอยต่อ”
Seminar on “From Early Childhood to Primary School: Transition or Conjunction?”

การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของครูปฐมวัยและผู้ปกครอง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร การเรียนเขียนอ่านรวมถึงวิชาการต่างๆ ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย มีความจำเป็นหรือไม่ เด็กปฐมวัยที่มีความพร้อมในการเรียนระดับประถมศึกษาควรมีคุณลักษณะเป็นอย่างไร และการจัดให้มีการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพร้อมของเด็กในการเข้าเรียนได้จริงหรือไม่
ในการเสวนาครั้งนี้ สสวท.จึงเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยศึกษาและประถมศึกษา รวมถึงแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้และสามารถส่งต่อเด็กจากระดับอนุบาลขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กและบริบทสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้แนวคิดกับครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา และผู้ปกครอง นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเตรียมความพร้อมเด็กในภาคปฏิบัติต่อไป

 

การอบรม Mini Workshop “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร”
Mini Workshop on “How to connect science learning from early childhood to primary school?”

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ สสวท. จะนำเสนอแนวทางและตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อระหว่างการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัยกับการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาการของเด็กในระดับประถมศึกษาตอนต้น และนำเสนอผลที่เกิดกับเด็กที่ได้รับประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากระดับปฐมวัยสู่ประถมศึกษา โดยวิทยากรจาก สสวท. และตัวแทนจากสถานศึกษาที่ได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ของ สสวท. ไปใช้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กปฐมวัยเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างไร”
Workshop on “How Early Childhood Learn Technology?”

เด็กในศตวรรษที่ 21 เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความจำเป็นที่ครูและผู้ปกครองจะต้องเตรียมความพร้อมเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ สสวท.ได้เชิญ Dr. Anat R. Sela นักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอล โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล มาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีให้กับเด็ก ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ

  • ทฤษฎีและหลักการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
  • แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การบรรยายพิเศษ “เด็ก LD และสมาธิสั้น เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างไร”
Keynote Lecture on “How LD and ADHD Students Learn Science and Mathematics”

ในการบรรยายพิเศษนี้ สสวท. ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียน และคณิตศาสตร์ มาให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ ได้ทราบแนวทางเบื้องต้นในการคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย การปฏิบัติตนของครูอย่างเหมาะสมต่อเด็กที่มีความพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้นที่เรียนร่วมในชั้นเรียน รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้นในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา