วิทยากรผู้ร่วมเสวนา “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษาจุดตัดหรือรอยต่อ”

dr_sudeot

รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

 • ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะทำงานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2554-2559
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน วุฒิสภา
 • ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนระดับประเทศ

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษาจุดตัดหรือรอยต่อ”

aj Worawan

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ

 • รองประธานกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาล หนังสือเด็ก การสอนภาษาและสังคม

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษาจุดตัดหรือรอยต่อ”

aj Yotsawee 2

ผู้เชี่ยวชาญด้านประถมศึกษา
ดร.ยศวีร์ สายฟ้า

 • ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา
 • บรรยายงานเสวนาและดำเนินรายการในเวทีการประชุมวิชาการ EDUCA

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กปฐมวัยเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างไร”

dr anat

Dr. Anat R. Sela
นักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากประเทศอิสราเอล

 • National supervisor for Science & Technology programs in Preschool Education
 • Member of National Committees
  o Science and Technology from Preschool to 6th grade
  o Computer Assisted Instruction from Preschool to 12th grade

วิทยากรบรรยายพิเศษ “เด็ก LD และสมาธิสั้นเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างไร”

Darinee 2

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียน และคณิตศาสตร์ (LD)