Site logo-01

การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของครูปฐมวัยและผู้ปกครอง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร การเรียนเขียนอ่านรวมถึงวิชาการต่างๆ ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย มีความจำเป็นหรือไม่ เด็กปฐมวัยที่มีความพร้อมในการเรียนระดับประถมศึกษาควรมีคุณลักษณะเป็นอย่างไร และการจัดให้มีการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพร้อมของเด็กในการเข้าเรียนได้จริงหรือไม่

ในการเสวนาครั้งนี้ สสวท.จึงเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยศึกษาและประถมศึกษา รวมถึงแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้และสามารถส่งต่อเด็กจากระดับอนุบาลขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กและบริบทสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้แนวคิดกับครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา และผู้ปกครอง นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเตรียมความพร้อมเด็กในภาคปฏิบัติต่อไป