Site logo-01

ท่านสามารถ Download เอกสารการบรรยายได้ที่นี่

แนวทางเชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้ จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา  – Download

การบรรยายพิเศษ เด็ก LD และสมาธิสั้น เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างไร  – Download

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กปฐมวัยเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างไร โดย Dr. Anat R. Sela  – Download

คุณภาพปฐมวัย คุณภาพประเทศ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี – Download